, ,  

Była żona Damięckiego spotyka się z byłym facetem Mołek

Kapif

Całowali się publicznie!

Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja, że Mateusz Damięcki jego żona Patrycja rozwodzą się. Następnego dnia matka Mateusza poinformowała Plejadę, że jej syn jest tydzień po rozwodzie. Para była małżeństwem zaledwie 8 miesięcy.

Ewa Wojciechowska w Dzień Dobry TVN powiedziała, że chyba zna przyczynę rozwodu Damięckich.

Byłam wczoraj na zakupach w Galerii Mokotów. Spotkałam Patrycję z Remigiuszem Kasztelnikiem. Całowali się, więc chyba nie pozostawia to wątpliwości, że Patrycja ma już nowego chłopaka – powiedziała Ewa.

Kasztelnik najpierw spotykał się z siostrą Mateusza Damięckiego , Matyldą, później była facetem Magdy Mołek a teraz zajął się Patrycją.

Patrycja i Kasztelnik razem pracują, to tam właśnie się poznali.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

5 komentarzy Była żona Damięckiego spotyka się z byłym facetem Mołek

 • Remigiusz

  Do: Redakcja PLOTKA.pl

  Szanowni Państwo,

  Działając w imieniu i na rzecz Pana Remigiusza Kasztelnika i Pani Moniki Patrycji Damięckiej w odniesieniu do ostatnich Państwa publikacji, dotyczących relacji osobistych tych osób oraz ich wizerunków i wszelkich informacji ze sfery życia prywatnego wyzywam Państwa do:

  I.
  Natychmiastowego zaprzestania publikacji dotyczących relacji osobistych Pana Remigiusza Kasztelnika i Pani Moniki Patrycji Damięckiej, zaprzestania publikacji ich wizerunków i informacji na temat ich życia prywatnego, jako naruszających ich prawa osobiste. Osoby te nie są osobami powszechnie znanymi i nigdy nie wyrażały zainteresowania w upublicznianiu informacji związanych z ich życiem prywatnym, jak również nie udzielały zgody na upublicznianie ich wizerunków.

  II.
  Natychmiastowego zaprzestania przetwarzania danych osobowych Pana Remigiusza Kasztelnika i Pani Moniki Patrycji Damięckiej, w tym w szczególności ich imion i nazwisk oraz zdjęć, co do których osoby te nie wyrażały zgody na ich upublicznienie.

  III.
  Natychmiastowego, najpóźniej w czasie 6 godzin od chwili otrzymania niniejszego wezwania usunięcia ze stron internetowych znajdujących się w Państwa dyspozycji, wszelkich danych, informacji dotyczących życia prywatnego oraz wizerunków Pana Remigiusza Kasztelnika i Pani Moniki Patrycji Damięckiej.

  IV.
  Złożenia oświadczenia i umieszczenia go w miejscach dotychczasowych publikacji, w tym w szczególności na stronach i podstronach WWW znajdujących się w Państwa dyspozycji o treści:

  „Portal PLOTKA.pl przeprasza Pana Remigiusza Kasztelnika i Panią Monikę Patrycję Damięcką za bezprawne wykorzystanie wizerunków i upowszechnianie informacji dotyczących życia prywatnego tych osób. Ponadto Portal PLOTKA.pl zobowiązuje się do nienaruszania dóbr osobistych Pana Remigiusza Kasztelnika i Pani Moniki Patrycji Damięckiej w przyszłości.”

  Powyższe przeprosiny wraz z określeniem miejsca ich umieszczenia, powinny zostać przesłane, w zakreślonym terminie na adres e-mail:
  • Remigiusz Kopacz
  Działając w imieniu i na rzecz Pana Remigiusza Kasztelnika i Pani Moniki Patrycji Damięckiej informuję, że w przypadku gdy Portal PLOTKA.pl nie zastosuje się do niniejszego wezwania, lub gdy przeprosiny, o jakich mowa powyżej nie zostaną umieszczone w miejscach dotychczasowych publikacji lub nie zostaną przekazane na wskazany adres w terminie 6 godzin od chwili otrzymania niniejszej korespondencji, lub gdy treść przeprosin będzie niepełna, lub gdy pojawią się kolejne podobne naruszenia Pan Remigiusz Kasztelnik i Pani Monika Patrycja Damięcka skorzystają z wszelkich prawem przewidzianych środków, celem przywrócenia przez Państwa stanu sprzed dokonania naruszeń, a w przypadku gdyby to okazało się niemożliwe uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

  Wezwanie niniejsze opieram na:

  VI.
  Przepisach art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi:

  Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

  Art. 24.

  § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

  § 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

  § 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

  VII.
  Przepisach Konstytucji RP, zgodnie z którymi prawo do prywatności jest wartością chronioną konstytucyjnie. Zgodnie z art. 47 Konstytucji RP każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Ochrona prywatności obejmuje także autonomię informacyjną (art. 51 Konstytucji RP), która oznacza prawo do decydowania o ujawnieniu innym informacji dotyczących swojej osoby, a także prawo do kontroli nad takimi informacjami, jeżeli znajdują się one w posiadaniu innych podmiotów.

  VIII.
  Jak również na przepisach: ustawy Prawo prasowe art. 14 ust. 6, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych art. 81 oraz ustawy o ochronie danych osobowych art. 32.

  Jednocześnie informuje, że zarówno obecne jak również wszelkie dalsze Państwa działania naruszające prawa osobiste lub wizerunki Pana Remigiusza Kasztelnika i Pani Moniki Patrycji Damięckiej mogą stanowić podstawę do wystąpienia na drogę sądową celem ochrony słusznych interesów tych osób.

  Z poważaniem,

  Remigiusz Kopacz
  Pełnomocnik Pana Remigiusza Kasztelnika i Moniki Patrycji Damięckiej.

 • Remigiusz

  Do: Redakcja GADULEK.pl

  Szanowni Państwo,

  Działając w imieniu i na rzecz Pana Remigiusza Kasztelnika i Pani Moniki Patrycji Damięckiej w odniesieniu do ostatnich Państwa publikacji, dotyczących relacji osobistych tych osób oraz ich wizerunków i wszelkich informacji ze sfery życia prywatnego wyzywam Państwa do:

  I.
  Natychmiastowego zaprzestania publikacji dotyczących relacji osobistych Pana Remigiusza Kasztelnika i Pani Moniki Patrycji Damięckiej, zaprzestania publikacji ich wizerunków i informacji na temat ich życia prywatnego, jako naruszających ich prawa osobiste. Osoby te nie są osobami powszechnie znanymi i nigdy nie wyrażały zainteresowania w upublicznianiu informacji związanych z ich życiem prywatnym, jak również nie udzielały zgody na upublicznianie ich wizerunków.

  II.
  Natychmiastowego zaprzestania przetwarzania danych osobowych Pana Remigiusza Kasztelnika i Pani Moniki Patrycji Damięckiej, w tym w szczególności ich imion i nazwisk oraz zdjęć, co do których osoby te nie wyrażały zgody na ich upublicznienie.

  III.
  Natychmiastowego, najpóźniej w czasie 6 godzin od chwili otrzymania niniejszego wezwania usunięcia ze stron internetowych znajdujących się w Państwa dyspozycji, wszelkich danych, informacji dotyczących życia prywatnego oraz wizerunków Pana Remigiusza Kasztelnika i Pani Moniki Patrycji Damięckiej.

  IV.
  Złożenia oświadczenia i umieszczenia go w miejscach dotychczasowych publikacji, w tym w szczególności na stronach i podstronach WWW znajdujących się w Państwa dyspozycji o treści:

  „Portal GADULEK.pl przeprasza Pana Remigiusza Kasztelnika i Panią Monikę Patrycję Damięcką za bezprawne wykorzystanie wizerunków i upowszechnianie informacji dotyczących życia prywatnego tych osób. Ponadto Portal GADULEK.pl zobowiązuje się do nienaruszania dóbr osobistych Pana Remigiusza Kasztelnika i Pani Moniki Patrycji Damięckiej w przyszłości.”

  Powyższe przeprosiny wraz z określeniem miejsca ich umieszczenia, powinny zostać przesłane, w zakreślonym terminie na adres e-mail:
  • Remigiusz Kopacz
  Działając w imieniu i na rzecz Pana Remigiusza Kasztelnika i Pani Moniki Patrycji Damięckiej informuję, że w przypadku gdy Portal GADULEK.pl nie zastosuje się do niniejszego wezwania, lub gdy przeprosiny, o jakich mowa powyżej nie zostaną umieszczone w miejscach dotychczasowych publikacji lub nie zostaną przekazane na wskazany adres w terminie 6 godzin od chwili otrzymania niniejszej korespondencji, lub gdy treść przeprosin będzie niepełna, lub gdy pojawią się kolejne podobne naruszenia Pan Remigiusz Kasztelnik i Pani Monika Patrycja Damięcka skorzystają z wszelkich prawem przewidzianych środków, celem przywrócenia przez Państwa stanu sprzed dokonania naruszeń, a w przypadku gdyby to okazało się niemożliwe uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

  Wezwanie niniejsze opieram na:

  VI.
  Przepisach art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi:

  Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

  Art. 24.

  § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

  § 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

  § 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

  VII.
  Przepisach Konstytucji RP, zgodnie z którymi prawo do prywatności jest wartością chronioną konstytucyjnie. Zgodnie z art. 47 Konstytucji RP każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Ochrona prywatności obejmuje także autonomię informacyjną (art. 51 Konstytucji RP), która oznacza prawo do decydowania o ujawnieniu innym informacji dotyczących swojej osoby, a także prawo do kontroli nad takimi informacjami, jeżeli znajdują się one w posiadaniu innych podmiotów.

  VIII.
  Jak również na przepisach: ustawy Prawo prasowe art. 14 ust. 6, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych art. 81 oraz ustawy o ochronie danych osobowych art. 32.

  Jednocześnie informuje, że zarówno obecne jak również wszelkie dalsze Państwa działania naruszające prawa osobiste lub wizerunki Pana Remigiusza Kasztelnika i Pani Moniki Patrycji Damięckiej mogą stanowić podstawę do wystąpienia na drogę sądową celem ochrony słusznych interesów tych osób.

  Z poważaniem,

  Remigiusz Kopacz
  Pełnomocnik Pana Remigiusza Kasztelnika i Moniki Patrycji Damięckiej.

 • alicja

  wychodząc za aktora trzeba miec swiadomosc, że staje sie juz osoba publiczna i bedzie obserwowana przez media, o profesjonalizmie tegoż prawnika nie bede zabierac zdania, bo aż brak słów! plotek na gadulku hihi

 • majka

  każdy moze wystosowac takie artykuły prawne , kopiujac z kodeksów hehe, co za profesjonalizm 🙂

 • ale jazda

  Plotek dziś jeszcze dokładniej przedstawia osobę Kasztelnika, niezły z niego goguś :))))

You must be logged in to post a comment.